Opinie sądowe | Ekspertyzy budowlane | Biegły rzeczoznawca budowlany

budownictwo, bezpieczeństwo i higiena pracy w budownictwie

motto

rzeczoznawca budowlany

Sprawiedliwość jest fundamentem Państwa. Jako biegły rzeczoznawca budowlany, niezależna, bezstronna i sumienna instytucja specjalistyczna pomagamy - Sądom Karnym wydać sprawiedliwe wyroki uniewinniające lub skazujące, Prokuraturom sporządzić akty oskarżenia kiedy są one uzasadnione zaś w pozostałych przypadkach umorzyć postępowania. Sądy Cywilne wspomagamy w niepodważalnym rozstrzygnięciu sporów. Adwokatom i Radcom Prawnym wskazujemy drogę do rzeczowej obrony interesów swoich Mocodawców. Inwestorom pomagamy w identyfikacji ich problemów z budowami i budynkami. Wykonawcom i deweloperom wskazujemy ich mocne i słabe punkty w pracach budowlanych i w budowie. Zaufaj nam jak tysiące innych zadowolonych naszych klientów.

biuro opinii ekspertyz sądowych

Ekspertyzy budowlane

Profesjonalne Biuro Opinii i Ekspertyz Sądowych z zakresu budownictwa, bezpieczeństwa i higieny pracy w budownictwie dr inż. Przemysław Stawiarski, rzeczoznawca sądowy, biegły budowlany.

Jesteśmy biegłym rzeczoznawcą sądowym, niezależnym podmiotem, instytucją specjalistyczną, o której wiadomo, że posiada wiadomości specjalne w dziedzinie budownictwa oraz bezpieczeńśtwa i higieny pracy w budownictwie oraz przemyśle. Dzięki dużemu doświadczeniu twórcy, rzeczoznawcy sądowego, biegłego budowlanego, biegłego z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy w budownictwie, a także wiedzy prawnej przygotowujemy opinie techniczne, opinie sądowe i ekspertyzy budowlane dla potrzeb postępowań prowadzonych przez Sądy, Prokuratury, Policję w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy w budownictwie i budownictwa. Wspomagamy też Adwokatów i Radców Prawnych, Komorników, a także osoby fizyczne, podmioty i wykonawców

Przemysław Stawiarski biegły rzeczoznawca sądowych budowlany jest doktorem nauk technicznych, inżynierem budownictwa lądowego, biegłym, starszym inspektorem do spraw bezpieczeństwa higieny pracy, wykładowcą szkoleń z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz wykładowcą w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury.

Jest uczestnikiem szkoleń i seminariów doskonalących wiedzę umiejętności w zakresie bezpiecznych i higicznych warunków pracy w budownictwie w tym: Przepisy bhp wynikające z Kodeksu Pracy i przepisów wykonawczych podczas wykonywania robót budowlanych obowiązujące uczestników procesu budowy; Przepisy bhp i higieny pracy w procesie budowy i utrzymania obiektów budowlanych wynikające z Kodeksu Pracy i przepisów wykonawczych.

Absolwent Wydziału Budownictwa oraz Wydziału Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej w Gliwicach, Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, Wydziału Zarządzania Politechniki Lubelskiej w Lublinie, Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Wydziału Filozofii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie oraz University of Illinois at Urbana-Champaign (USA).

Wieloletni inżynier budownictwa lądowego, inspektor nadzoru inwestorskiego i inżynier kontraktu na budowach budynków mieszkalnych, obiektów kubaturowych i przemysłowych, rzeczoznawca do spraw budownictwa i materiałów budowlanych na teren całej Polski oraz starszy inspektor do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy i wykładowca szkoleń z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy a także biegły.

Jest opiniodawcą i autorem kilkuset opinii i ekspertyz budowlanych oraz sądowych, orzeczeń technicznych z zakresu budownictwa, prawidłowości prowadzenia robót budowlanych, stanu technicznego obiektów budowlanych, przyczyn katastrof budowlanych oraz bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlanych w zakresie badania odpowiedzialności związanych z wypadkami.

Autor kilkudziesięciu publikacji z tematyki budownictwa i materiałów budowlanych, opinii budowlanych, ekspertyz sądowych, ekspertyz budowlanych.

Poniżej kilka opinii Sądów i Prokuratur na temat pracy Biura:

 • Prezes Sądu Rejonowego w Sieradzu wskazał, że opinia została sporządzaona rzetelnie, Sędzia nie miał zastrzeżeń co do oceny merytorycznej opinii,
 • Prezes Sądu Rejonowego Lublin-Zachód w Lublinie wskazał, że opinia biegłego były obszerna, szczegółowa, kompletna, przydatna w postępowaniu, złożona w zakreślonym terminie,
 • Prokurator Prokuratury Rejonowej Lublin-Północ w Lublinie wskazał, że opinia została oceniona jako rzetelna i kompletna i opracowana w zadeklarowanym czasie,
 • Prokuratora Prokuratury Rejonowej Bielsko-Biała Południe wskazał, że biegły opinię wykonał w wyznaczonym terminie w sposób rzetelny, opinia była bardzo precyzyjna i czytelna. Opiniu uzupełniająca wydana w krótkim terminie,
 • Sąd Okręgowy we Wrocławiu wskazał, że opinie sporządzone przez biegłego były rzetelne, wyczerpujące i złożone w zakreślonym biegłemu terminie,
 • Sąd Okręgowy we Wrocławiu wskazał, że biegły wykonał opinie bez zarzutu, a opinię przygotował na dwa tygodnie przed upływem terminu,
 • Prokurator Prokuratury Rejonowej dla Wrocławia Śródmieście wskazał, że opinia wykonana została rzetelnie i w terminie,
 • Sąd Okręgowy w Wrocławiu wskazał, że opinie sporządzone przez biegłego były rzetelne i merytoryczne, zawierały odniesienie się do wszystkich kwestii będących przedmiotem ustaleń Sądu,
 • Prezes Sądu Rejonowego w Hrubieszowie wskazał, że biegły sporządził opinię przed upływem terminu,
 • Prezes Sądu Rejonowego w Krasnymstawie wskazał, że opinia biegłego zostałą uznana przez Sąd za pełni wiarygodną i między innymi w oparciu o tą opinię Sąd wydał wyrok, który został utrzymany w mocy przez Sąd Okręgowy. Biegły rzetelnie i terminowo wykonał swoje obowiązki,
 • Prezes Sądu Rejonowego w Zamościu wskazał, że biegly sumiennie i rzetelnie wywiązał się z wszystkich zleconych czynnosci i sporządził opinie w zakreślonym terminie,
 • Sąd Okręgowy w Katowicach wskazał, że opinia sporządzona została rzetelnie i zawierała niezbędne informacje przydatne do rozstrzygnięcia sprawy. Opracowana została w terminie zakreślonym przez Sąd,
 • Sąd Okręgowy w Gliwicach wskazał, że biegły wykonał opinie zakreślonym terminie i były one rzetelne. .

 • postępowania przygotowawcze

  rzeczoznawca budowlany

  Biuro opinii i ekspertyz sądowych z zakresu budownictwa, bezpieczeństwa i higieny pracy w budownictwie przygotowuje opinie i ekspertyzy dla potrzeb postępowań przygotowawczych (śledztw, dochodzeń) przeprowadzanych przez Prokuraturę i Policję. Szczególnym zakresem opracowań rzeczoznawcy sądowego, biegłego budowlanego z zakresubezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlanych i budownictwa jest badanie odpowiedzialności karnej w budownictwie, w szczególności w zakresie:

  • ekspertyzy budowlane opinie sądowe w przedmiocie upadków osób z wysokości, z rusztowań, z dachów,
  • ekspertyzy budowlane opinie sądowe w przedmiocie zasypania osób w wykopach,
  • ekspertyzy budowlane opinie sądowe w przedmiocie innych wypadkach na budowie,
  • ekspertyzy budowlane opinie sądowe w przedmiocie zawalenia budynków, budowli,
  • ekspertyzy budowlane opinie sądowe w przedmiocie katastrof budowlanych,
  • ekspertyzy budowlane opinie sądowe w przedmiocie stanu technicznego budynków i budowli,
  • ekspertyzy budowlane opinie sądowe w przedmiocie zużycia, uszkodzenia konstrukcji, budynków i obiektów budowlanych,
  • ekspertyzy budowlane opinie sądowe w przedmiocie niewłaściwego utrzymania i użytkowania obiektów budowlanych.

  sprawy karne

  ekspertyzy budowlane

  Biuro opinii i ekspertyz sądowych z zakresu budownictwa, bezpieczeństwa i higieny pracy w budownictwie oraz przemyśle przygotowuje opinie i ekspertyzy dla potrzeb postępowań toczących się w Wydziałach Karnych Sądów. Szczególnym zakresem opinii sądowych i ekspertyz budowlanych z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlanych i budownictwa jest badanie odpowiedzialności karnej w budownictwie, w szczególności w przedmiocie:

  • ekspertyzy budowlane opinie sądowe w przedmiocie upadków osób z wysokości, z rusztowań, z dachów,
  • ekspertyzy budowlane opinie sądowe w przedmiocie zasypania osób w wykopach,
  • ekspertyzy budowlane opinie sądowe w przedmiocie innych wypadkach na budowie w przemyśle
  • ekspertyzy budowlane opinie sądowe w przedmiocie zawalenia budynków, budowli,
  • ekspertyzy budowlane opinie sądowe w przedmiocie katastrof budowlanych,
  • ekspertyzy budowlane opinie sądowe w przedmiocie stanu technicznego budynków i budowli,
  • ekspertyzy budowlane opinie sądowe w przedmiocie zużycia, uszkodzenia konstrukcji, budynków i obiektów budowlanych,
  • ekspertyzy budowlane opinie sądowe w przedmiocie niewłaściwego utrzymania i użytkowania obiektów budowlanych.

  sprawy cywilne

  biegły rzeczoznawca budowlany

  Biuro opinii i ekspertyz sądowych z zakresu budownictwa, bezpieczeństwa i higieny pracy w budownictwie, rzeczoznawcy sądowego, biegłego budowlanego przygotowuje opinie i ekspertyzy dla potrzeb postępowań toczących się w Wydziałach Cywilnych oraz Wydziałach Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Sądów. Szczególnym zakresem opinii i ekspertyz z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlanych i budownictwa oraz w przemyśle są:

  • ekspertyzy budowlane opinie sądowe w przedmiocie ustalenia odpowiedzialności osób za przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlanych zawartych w przepisach z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy w budownictwie,
  • ekspertyzy budowlane opinie sądowe w przedmiocie ustalenia przyczynienia się ubezpieczonego/ odwołującego do zdarzeń wypadkowych w budownictwie,
  • ekspertyzy budowlane opinie sądowe w przedmiocie ustalenia możliwości przypisania rażącego niedbalstwa ubezpieczonemu/ odwołującemu do zdarzeń wypadkowych w budownictwie w odniesieniu do przepisów z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy w budownictwie oraz zachowań zdroworozsądkowych,
  • ekspertyzy budowlane opinie sądowe w przedmiocie ustalenia konieczności stosowania środków ochrony indywidualnej i zbiorowej przez ubezpieczonego/ odwołującego a wynikających z przepisów w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy w budownictwie,
  • ekspertyzy budowlane opinie sądowe w przedmiocie ustalania zagadnień poprawności konstrukcji budowlanych, rusztowań, deskowań, podestów, zabezpieczenia wykopów i innych prac w związku ze zdarzeniem wypadkowym,
  • ekspertyzy budowlane opinie sądowe w przedmiocie inne w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy w budownictwie i budownictwa przemyśle.

  sprawy podatkowe

  rzeczoznawca sądowy

  Biuro opinii i ekspertyz sądowych z zakresu budownictwa, bezpieczeństwa i higieny pracy w budownictwie, biegły budowlany, rzeczoznawca sądowy przygotowuje opracowania dla potrzeb podatkowych. Opinie są wydawane przez biegłego w trybie przepisów art. 197 Ustawy Ordynacja podatkowa, który to przepis wskazuje, że w przypadku gdy w sprawie wymagane są wiadomości specjalne, organ podatkowy może powołać na biegłego osobę dysponującą takimi wiadomościami, w celu wydania opinii a powołanie na biegłego następuje z urzędu, jeżeli opinii biegłego wymagają przepisy prawa podatkowego a w szczególności:

  • ekspertyzy budowlane opinie sądowe w przedmiocie interpretacji przepisu art. 3 Ustawy Prawo Budowlane w odniesieniu do obiektów budowlanych jak np. stacje redukcyjno-pomiarowe gazu, punkty pomiarowe gazu, stacje transformatorowe, węzły betoniarskie, parkingi na dachach obiektów (galeriach handlowych), oczyszczalnie ścieków, pomopownie, przekopy w kopalniach, obudowy kopalniane, urządzenia techniczno-technologiczne, zbiorniki, wieże, silosy i inne to jest poprzez dokonanie kwalifikacji obiektów budowlanych, budowli, budynków, urządzeń budowlanych, urządzeń technicznych będących przedmiotem zlecenia,
  • ekspertyzy budowlane opinie sądowe w przedmiocie ekspertyz weryfikujących stan techniczny obiektów budowlanych i możliwość wyłączenia ich z użytkowania, a tym samym zmiany należnych opłat z tytułu podatków od nieruchomości,
  • ekspertyzy budowlane opinie sądowe w przedmiocie ustalenia stanu technicznego obiektu (ustalenie „względów technicznych” o jakich mowa w art. 1a ust. 1 pkt 3 Ustawy o podatkach i opłatach lokalnych) celem wykazania czy powyższy umożliwiał prowadzenie działalności gospodarczej w obiekcie

  Ekspertyzy budowlane opinie sądowe w przedmiocie realizowane przez biegłego rzeczoznawcę budowlanego są na podstawie materiału dowodowego z przeprowadzonej wizji lokalnej, analizy materiału dowodowego przekazanego przez Zleceniodawcę, całość odnosząc do aktualnego orzecznictwa i przepisów w analizowanym zakresie. Sporządzane opinie stanowią także materiał dowodowy, potwierdzający stanowisko strony w toczących się sprawach administracyjnych prowadzonych przez Organy podatkowe, Samorządowe Kolegia Odwoławcze, Wojewódzkie Sądy Administracyjne. Zlecenia wykonywane są również na rzecz przedsiębiorców, doradców podatkowych, konsultantów i analityków trudniących się optymalizacją kosztów przedsiębiorstw.

  pełnomocnicy i obrońcy

  biegły sądowy budowlany

  Biuro opinii i ekspertyz sądowych z zakresu budownictwa, bezpieczeństwa i higieny pracy w budownictwie i przemyśle, biegły rzeczoznawca budowlany przygotowuje prywatne opinie i ekspertyzy dla spraw przedsądowych i sądowych prowadzonych przez Adwokatów, Radców Prawnych i Kancelarie Prawne jako obrońców i pełnomocników stron, a ustalające lub weryfikujące stanowisko w sprawie roszczeń. Szczególnym zakresem opinii i ekspertyz z zakresu budownictwa, bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlanych w przemyśle są:

  • ekspertyzy budowlane opinie sądowe w przedmiocie opracowania koreferatów opinii i ekspertyz rzeczoznawców budowlanych, biegłych sądowych z zakresu szeroko pojętego budownictwa,
  • ekspertyzy budowlane opinie sądowe w przedmiocie badania odpowiedzialności karnej z tytułu wypadków przy pracy przy wykonywaniu robót budowlanych i odpowiedzialności z tytułu przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlanych, przy uwzględnieniu całego materiału dowodowego zebranego w danej sprawie w postępowaniu przygotowawczym/ sądowym,
  • ekspertyzy budowlane opinie sądowe w przedmiocie zabezpieczenia materiału dowodowego (wadliwie wykonanych robót budowlanych, miejsc wypadków przy pracy) na potrzeby postępowania sądowego,
  • ekspertyzy budowlane opinie sądowe w przedmiocie weryfikacji zasadności roszczeń z tytułu wad i nieprawidłowości wykonawczych w budownictwie w tym:
   • analizy prawidłowości wykonania robót budowlanych, wykończeniowych i ich technologii, w szczególności w zakresie izolacji, dachów, fundamentowania,
   • analizy prawidłowości budowy budynków i konstrukcji budowlanych,
   • analizy zgodności wykonania robót budowlanych z umową i zasadami sztuki budowlanej,
   • oceny sprawowanego nadzoru budowlanego,
   • analizy przyczyn katastrof budowlanych, awarii konstrukcji w zakresie konstrukcyjno-budowlanym,
   • kontroli technicznej utrzymania obiektów budowlanych w zakresie konstrukcyjno-budowlanym
   • analizy błędów administracyjnych w zakresie Ustawy Prawo Budowlane i przepisów z nim związanych,
   • inne w zakresie budownictwa i materiałów budowlanych.

  rzeczoznawca-sadowy

  biegły rzeczoznawca budowlany
  • kontakt telefoniczny 603 324 300; adres email poczty elektronicznej biuro@opiniesadowe.pl

  • Adres pocztowy dr inż. Przemysław Stawiarski, MBA, 40-467 Katowice, ul. Miła 3A-16

  • Teren opiniodawstwa: bez ograniczeń, cała Polska, wszystkie województwa i miejscowości

  Kto to jest rzeczoznawca budowlany w odniesieniu do aktualnych przepisów deregulacyjnych

  W związku wielokrotnie pojawiającymi się w internecie nieprawidlowościami w definicji rzeczoznawcy budowlanego, bowiem wskazującym na całkowicie odmienny, nie istniejący w chwili obecnej stan prawny należy wskazać, że dotychczasowe pełnienie funkcji rzeczoznawcy budowlanego było uznawane za samodzielną funkcję techniczną w budownictwie, jednak ustawa deregulacyjna wprowadziła zmiany w tym zakresie. Należy wskazać, że pełnienie funkcji rzeczoznawcy budowlanego uznawane było za samodzielną funkcję techniczną w budownictwie, w rozumieniu art. 12 ust. 1 Ustawy Prawo Budowlane. Ustawą dnia 09.05.2014 o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych ustawodawca wprowadził istotną zmianę w zakresie funkcji rzeczoznawcy budowlanego. Z chwilą wejścia w życie wskazanej ustawy deregulacyjnej rzeczoznawstwo budowlane przestało być samodzielną funkcją techniczną w budownictwie. Ustawą tą bowiem dokonano wykreślenia punktu 7 art. 12 ust. 1 Ustawy Prawo Budowlane, który dotyczył rzeczoznawcy budowlanego.

  Rzeczoznawca budowlany ekspertyza budowlana dotycząca nieprawidlowości izolacji

  Każdy budynek wymaga prawidłowej izolacji. Brak jest wykonania lub nieprawidłowe wykonanie powoduje, że wilgoć migruje do wnętrza budynku, powodując jego zawilgocenie, rozwój grzybni pleśni. Rzeczoznawca budowany podczas prac związanych analizą stanu sprawy jest w stanie zweryfikować nie tylko poprawność wykonania izolacji z projektem budowlanym, ale także prawidłowość zaprojektowania izolacji

  Kto to jest biegły sądowy zakresu budownictwa

  Biegły sądowy jest rozumiany jak ekspert, rzeczoznawca budowlany w zakresie budownictwa. Jest to osoba, podmiot powoływany dla potrzeb postępowania sądowego. Biegły sądowy przedstawia opinię która stanowi materiał dowodowy mających znaczenie dla rozstrzygnięcia sprawy sądowej. Jak wskazuje się w literaturze instytucja biegłego sądowego jest instytucją prawa sądowego procesowego, ustanowiona dla zapewnienia funkcjonowania organów wymiaru sprawiedliwości i zabezpieczenia prawidłowego wypełniania przez te organy ustawowych zadań. Sąd czy Prokurator czy Komornik zasięga opinii biegłego sądowego w wypadkach wymagających wiadomości specjalnych. Z przepisów prawa wynika, że od biegłego waga się posiadanie wysokich kwalifikacji zawodowych. Biegły sądowy winien zapewnić także sumienność bezstronność. Biegłych sądowych powołuije się dla spraw cywilnych, gospodarczych, karnych czy w postępowaniach przygotowaczych. W sprawach karnych biegłym może być każda osoba, o której wiadomo, że ma odpowiednią wiedzę w zakresie budownictwa bądź instytucja naukowa lub specjalistyczna (tzw. biegły instytucjonalny). Biegły sądowy zakresi budownictwa to niewątpliwie ekspert, rzeczoznawca budowlany posiadający specjalistyczną wiedzę teoretyczną bogate doświadczenie zawodowe. Jest powoływany w postępowaniu sądowym w celu przedstawienia owej wiedzy doświadczenia w okolicznościach mających znaczenie dla wyniku sprawy sądowej, a których wyjaśnienie wymaga specjalistycznej wiedzy. Przepisami, które regulują funkcjonowanie biegłego sądowego to Wstawa 27.07.2001 Prawo o ustroju sądów powszechnych, Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości 24.01.2005 w sprawie biegłych sądowych, Ustawa 17.11.1964 Kodeks postępowania cywilnego, Ustawa 06.06.1997 Kodeks postępowania karnego, Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości 18.06.2019 Regulamin urzędowania sądów powszechnych, Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości 24.04.2013 w sprawie określenia stawek wynagrodzenia biegłych, taryf zryczałtowanych oraz sposobu dokumentowania wydatków niezbędnych dla wydania opinii w postępowaniu karnym, Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 24.04.2013 w sprawie określenia stawek wynagrodzenia biegłych, taryf zryczałtowanych oraz sposobu dokumentowania wydatków niezbędnych dla wydania opinii w postępowaniu cywilnym. Biegły sądowy zakresu budownictwa jest powołany przez Sąd lub Prokuratora listy biegłych sądowych ustanowionych przez prezesa sądu okręgowego a także spośród innych osób posiadających właściwe kwalifikacje biegłych w sprawie. Opinie biegłych sądowych ad hoc zatem mają ten sam walor dowodowy jak opinie biegłych sądowych listy. Biegły sądowy winien bowiem posiadać bogate doświadczenie zawodowe będąc rzeczoznawcą budowlanym. W literaturze wskazuje się także, że biegły sądowy może występować jak konsultant celem uzyskania wiedzy, porad, wskazań lub osoby opiniującej poprzez wykonanie właściwej ekspertyzy budowlanej, opinii sądowej. Strony postępowania mogą przedstawić sądowi opinie prywatne sporządzone przez rzeczoznawców budowlanych.

  Publikacje rzeczoznawcy sądowego, biegłego budowlanego dr inż. Przemysława Stawiarskiego

  • Stawiarski P., Model numeryczny betonów wysokich wytrzymałości na podstawie badań własnych, Praca dyplomowa, Gliwice 1999.
  • Ślusarek J., Stawiarski P., Wpływ dodatków chemicznych domieszek mineralnych na wybrane właściwości mechaniczne betonów. Inżynieria i Budownictwo nr 3/2000, str. 163-165.
  • Stawiarski P., Betony wysokowartościowe w drogownictwie. Budownictwo Fachowe nr 2/2000, str. 28-29.
  • Stawiarski P., Betony wysokich wytrzymałości - właściwości i zastosowanie. Forum Budowlane nr 4/2000, str. 51-53.
  • Stawiarski P., Betony wysokowartościowe. Murator PLUS nr 4/2000, str. 53-55.
  • Stawiarski P., Betony wysokich wytrzymałości. Materiały Budowlane nr 4/2000, str.58-59.
  • Stawiarski P., Szklane elewacje w budynkach wysokich. Budownictwo Fachowe nr 3/2000, str.22-23.
  • Stawiarski P., Domieszki do betonów. Murator PLUS nr 5/2000, str. 64-66.
  • Stawiarski P., Betony wysokich wytrzymałości w drogownictwie. Forum Budowlane nr 5/2000, str.59-60.
  • Stawiarski P., Technologia betonów wysokowartościowych na podstawie badań własnych. Przegląd Budowlany nr 5/2000, str.12-15.
  • Stawiarski P., Trwałość betonów. Forum Budowlane nr 6/2000, str. 58-60.
  • Stawiarski P., Dodatki do modyfikowania betonów. Murator PLUS nr 6/2000, str. 63-64.
  • Stawiarski P., Kruszywa do betonów wysokowartościowych. Forum Budowlane nr 7/2000, str. 46-48.
  • Stawiarski P., Ślusarek J., Efekty modyfikacji matrycy spoiwowej w betonach żwirowych. Inżynieria Budownictwo nr 8/2000, str. 448-451.
  • Stawiarski P., Żwirowe betony wysokowartościowe, Cement Wapno Beton nr 5/2000, str.191-194.
  • Stawiarski P., Betony specjalne, Forum Budowlane nr 9/2000, str.73-75.
  • Stawiarski P., Ślusarek J., Efekty modyfikacji matryc betonów cementowych, Konferencja Naukowo-Techniczna "Procesy Budowlane 2000", Gliwice-Kokotek, 9/10.2000, str.221-226.
  • Ślusarek J., Stawiarski P., Fizykalne aspekty osuszania budowli, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, z.88, Gliwice 9/2000, str. 237-244.
  • Stawiarski P., Betony specjalne - betony osłonowe, Forum Budowlane nr 10/2000, str. 51-52.
  • Stawiarski P., Ekonomiczne aspekty produkcji betonu wysokiej wytrzymałości, Przegląd Budowlany nr 11/2000, str. 12-15.
  • Stawiarski P., Trwałość betonów wysokowartościowych, Materiały Budowlane nr 10/2000, str. 70-71.
  • Stawiarski P., Budynki wysokie, Forum Budowlane nr 11/2000, str. 43-44.
  • Stawiarski P., Betony wysokiej wytrzymałości w drogownictwie, Materiały Budowlane nr 12/2000, str. 62-63.
  • Stawiarski P., Deterministyczny model matematyczny twardnienia betonów wysokowartościowych, Cement Wapno Beton 1/2001, str. 28-30.
  • Stawiarski P., Projektowanie mieszanek betonów wysokowartościowych z zastosowaniem sztucznych sieci neuronowych, Cement Wapno Beton 2/2001, str. 65-67.
  • Stawiarski P., Różnice modelowe między betonami zwykłymi a wysokowartościowymi, Przegląd Budowlany nr 3/2001, str. 19-21.
  • Stawiarski P., Nawierzchnie drogowe betonowe, Forum Budowlane 4/2001, str. 51-52.
  • Stawiarski P., Kształtowanie wysokowartościowych betonów żwirowych, Materiały Budowlane 6/2001, str. 87-89.
  • Stawiarski P., Modyfikatory betonów, Forum Budowlane 10/2001, str. 46-48
  • Stawiarski P., Szklane elewacje wieżowców, Forum Budowlane 11/2001, str. 38-40
  • Stawiarski P., Matematyczny model twardnienia betonów wysokich wytrzymałości, Przegląd Budowlany 11/2001, str. 14-17
  • Stawiarski P., Przegroda dachowa, wentylacja izolacja, czyli jak nie zaburzyć klimatu wewnątrz budynku, Dachy 1/2003, str. 14-15.
  • Stawiarski P., Jakoś czy jakość na dachu. Część 1. Przegląd rynku dodatków dachowych w Polsce, Dachy 5/2003, str.45-46.
  • Ratański Sz., Stawiarski P., Przepisy techniczno-budowlane dla praktyków. Wydawnictwo Veralg Dashofer, Warszawa 2003, Część 8, rozdział 1.4.1-1.4.3.
  • Siwka M. M., Stawiarski P., Przepisy techniczno-budowlane dla praktyków. Wydawnictwo Veralg Dashofer, Warszawa 2003, Część 6, rozdział 1.
  • Stawiarski P., Multiplikatywny model twardnienia tworzyw cementowych, Rozprawa doktorska, Gliwice 2004.
  • Stawiarski P., Technologia betonów architektonicznych. Przegląd Budowlany nr 6/2007, str. 22-29.

  WYDANIA INTERNETOWE

  • Stawiarski P., Betony wysokowartościowe w budownictwie, www.budnet.pl, 2/2000.
  • Stawiarski P., Szklane elewacje w budynkach wysokich, www.budnet.pl, 2/2000.
  • Stawiarski P., Betony wysokowartościowe, www.muratorplus.pl, 03.2001.
  • Stawiarski P., Dodatki do modyfikowania betonów, www.muratorplus.pl, 03.2001.
  • Stawiarski P., Domieszki do betonów, www.muratorplus.pl, 03.2001.
  • Stawiarski P., Betonowanie w warunkach zimowych, www.muratorplus.pl, 03.2001.
  • Stawiarski P., Korozyjne działanie składników mieszanki betonowej, www.muratorplus.pl, 05.2001.
  • Stawiarski P., Betony specjalne, www.muratorplus.pl, 07.2001.
  • Stawiarski P., Technologia betonów XXI wieku, www.budinfo.pl, 07.2001.
  • Stawiarski P., Domieszki do betonów, www.budinfo.pl, 07.2001.
  • Stawiarski P., Ekonomiczne aspekty produkcji BWW, www.budinfo.pl, 08.2001
  • Stawiarski P., Szkło w elewacjach wysokościowców, www.budinfo.pl, 09.2001
  • Stawiarski P., Trwałość betonów, www.budinfo.pl, 09.2001
  • Stawiarski P., Żwirobetony wysokich wytrzymałości, www.budinfo.pl, 08.2001
  • Stawiarski P., Budynki wysokie - część I, www.budinfo.pl, 08.2001
  • Stawiarski P., Budynki wysokie - część II, www.budinfo.pl, 09.2001
  • Stawiarski P., Betony osłonowe, www.budinfo.pl, 09.2001
  • Stawiarski P., Model matematyczny twardnienia betonów wysokowartościowych, www.budinfo.pl, 10.2001
  • Stawiarski P., Betony wysokowartościowe - Współczesne osiągnięcia technologii betonów cz. I, www.muratorplus.pl , 01.2002
  • Stawiarski P., Betony wysokowartościowe - Współczesne osiągnięcia technologii betonów cz. II, www.muratorplus.pl , 01.2002
  • Stawiarski P., Betony odporne na ścieranie, www.budinfo.pl
  • Stawiarski P., Betony wysokowartościowe - wodoszczelne, hydrotechniczne, www.budinfo.pl
  • Stawiarski P., Kruszywa do betonów wysokowartościowych, www.budinfo.pl
  • Stawiarski P., Technologia betonów XXI wieku, www.budinfo.pl
  • Stawiarski P., Analiza praktyczne zastosowanie BWW, www.budinfo.pl
  • Stawiarski P., Fizyczne mechaniczne różnice pomiędzy betonami zwykłymi betonami wysokowartościowymi, www.budinfo.pl
  • Stawiarski P., Model matematyczny twardnienia betonów wysokowartościowych , www.budinfo.pl
  • Stawiarski P., Projektowanie mieszanek betonów wysokowartościowych z zastosowaniem sztucznych sieci neuronowych , www.budinfo.pl
  • Stawiarski P., Technologia betonów XXI wieku. Współczesne osiągnięcia, www.budinfo.pl
  • Stawiarski P., Rola domieszek w budownictwie przyszłości, www.pcbmedia.pl

  WYSTĄPIENIA PUBLICZNE

  • Cykl konfernecji "Jak poprawić wyniki konkurencyjność firmy – nowoczesne narzędzia informatyczne oraz wsparcie finansowe UE" – Warszawa, Rzeszów, Białystok 2005
  • Konferencja "Zintegrowane systemy informatyczne w zarządzaniu przedsiębiorstwem" - Warszawa 2005
  • Seminarium "Zintegrowane systemy informatyczne dla Przedsiębiorstw” - Wydział Nauk Ekonomicznych Zarządzania Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika - Toruń 2004
  • Sesja plenarna konfernecji "Systemy dla Przedsiębiorstw" - Warszawa 2004
  • Seminarium "Model twardnienia tworzyw cementowych" dla kadry naukowej Wydziału Budownictwa Politechniki Śląskiej - Gliwice 2004
  • Konferencja Polskiego Związku Techników Inżynierów Budownictwa - Rynia 1996