Sprawy karne

Biuro opinii i ekspertyz sądowych z zakresu budownictwa, bezpieczeństwa i higieny pracy w budownictwie przygotowuje opinie i ekspertyzy dla potrzeb postępowań toczących się w Wydziałach Karnych Sądów także przy uwzględniu zmian art. 167 Kodeksu Powstępowania Karnego ( Dz. U. z 1997 nr 89 poz. 555 z późn. zm) to jest wprowadzeniu kontradyktoryjności postępowania karnego przed sądem. Szczególnym zakresem opinii i ekspertyz z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlanych i budownictwa jest badanie odpowiedzialności karnej w budownictwie, w szczególności związanych z:
 • upadkiem osób z wysokości, z rusztowań, z dachów (art. 155, 156, 160, 220 kodeksu karnego),
 • zasypaniu osób w wykopach (art. 155, 156, 160, 220 kodeksu karnego),
 • innych wypadkach na budowie (art. 155, 156, 160, 220 kodeksu karnego),
 • zawaleniem budowli i katastrof budowlanych (art. 160, 163, 164, 220 kodeksu karnego),
 • złym stanem technicznym budynków (art. 160, 163, 164, 220 kodeksu karnego, art. 91a Ustawy Prawo Budowlane),
 • zużyciem, uszkodzeniem konstrukcji i obiektów budowlanych, niewłaściwym utrzymaniem i użytkowaniem obiektu budowlanego (art. 163, 164 Kodeksu Karnego, art. 91a Ustawy Prawo Budowlane),
 • wykonaniem samowoli budowlanej (art. 90 Ustawy Prawo Budowlane).

Ponadto wykonywane są badania i ustalenia odpowiedzialności karnej w budownictwie w zakresie:
 • sprowadzenia zdarzenia zagrażającego życiu lub zdrowiu wielu osób albo mieniu w wielkich rozmiarach (art. 163 i 164 kodeksu karnego),
 • niedopełnia odpowiedzialności za bezpieczeństwo i higienę pracy i narażenie pracownika na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu (art. 220 kodeksu karnego),
 • zdarzeń powodujących nieumyślną śmierć człowieka (art. 155 kodeksu karnego), uszczerbek na zdrowiu (art. 156 kodeksu karnego),
 • wykonania samowoli budowlanej (art. 90 Ustawy Prawo Budowlane),
 • wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, bez odpowiednich uprawnień (art. 91 Ustawy Prawo Budowlane),
 • niewłaściwego utrzymania i użytkowania obiektu budowlanego (art. 91a Ustawy Prawo Budowlane),
 • przekroczenia uprawnień lub niedopełnienia obowiązków funkcjonariusza publicznego, działającego na szkodę interesu publicznego i prywatnego (art. 231 kodeksu karnego),
 • nadużycia udzielonych uprawnień lub niedopełnienie obowiązku i wyrządzenia z tego tytułu znacznej szkody majątkowej (art. 296 kodeksu karnego),
 • inne wynikające z Ustawy Prawo Budowlane i przepisów związanych.

W przypadku zlecenia opinii proszę o kontakt telefoniczny (603 324 300) w celu ustalenia terminu i zakresu opinii.