Sprawy podatkowe i administracyjne

Biuro opinii i ekspertyz sądowych z zakresu budownictwa przygotowuje opinie techniczne dla potrzeb postępowań toczących się w sprawach podatkowych i administracyjnych. Szczególnym zakresem opinii z zakresu budownictwa są:
  • interpretacja przepisu art. 3 Ustawy Prawo Budowlane w odniesieniu do obiektów budowlanych jak np. stacje redukcyjno-pomiarowe gazu, punkty pomiarowe gazu, stacje transformatorowe, węzły betoniarskie, parkingi na dachach obiektów (galeriach handlowych), oczyszczalnie ścieków, pomopownie, przekopy w kopalniach, obudowy kopalniane, urządzenia techniczno-technologiczne, zbiorniki, wieże, silosy i inne to jest poprzez dokonanie kwalifikacji obiektów budowlanych, budowli, budynków, urządzeń budowlanych, urządzeń technicznych będących przedmiotem zlecenia,
  • ekspertyzy budowlane weryfikujące stan techniczny obiektów budowlanych i możliwość wyłączenia ich z użytkowania, a tym samym zmiany należnych opłat z tytułu podatków od nieruchomości,
  • ustalenie stanu technicznego obiektu (ustalenie „względów technicznych” o jakich mowa w art. 1a ust. 1 pkt 3 Ustawy o podatkach i opłatach lokalnych) celem wykazania czy powyższy umożliwiał prowadzenie działalności gospodarczej w obiekcie .

Opracowania w powyższym zakresie realizowane są na podstawie materiału dowodowego z przeprowadzonej wizji lokalnej, analizy materiału dowodowego przekazanego przez Zleceniodawcę, całość odnosząc do aktualnego orzecznictwa i przepisów w analizowanym zakresie. Sporządzane opinie stanowią także materiał dowodowy, potwierdzający stanowisko strony (podatnika lub organu podatkowego) w toczących się sprawach administracyjnych prowadzonych przez Organy podatkowe, Samorządowe Kolegia Odwoławcze, Wojewódzkie Sądy Administracyjne jak również prace wykonywane są na rzecz przedsiębiorców, doradców podatkowych, konsultantów i analityków trudniących się optymalizacją kosztów przedsiębiorstw.

Opinie są wydawane przez biegłego w trybie przepisów art. 197 Ustawy Ordynacja podatkowa, który to przepis wskazuje, że w przypadku gdy w sprawie wymagane są wiadomości specjalne, organ podatkowy może powołać na biegłego osobę dysponującą takimi wiadomościami, w celu wydania opinii a powołanie na biegłego następuje z urzędu, jeżeli opinii biegłego wymagają przepisy prawa podatkowego.